Uppdaterad 2021-07-07:
Vår policy kring det nya Coronaviruset Covid-19*

Klimatsalongen liksom alla för allmänheten öppna evenemang där folksamlingar sker behöver se över sina åtagangen och rrangemang. Vi följer riktlinjer från FHM så gott det bara går.


*Länkar med uppdaterad information från myndigheterna:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

https://regionsormland.se/halsa-vard/information-om-coronaviruset-covid-19/

Policyn kan komma att ändras allt eftersom situationen gör det.STADGAR
Föreningsstadgar föreningen Klimatsalongens vänner 

 

§1. Namn

Den ideella föreningens namn är föreningen Klimatsalongens vänner.


§2. Verksamhet

Huvudarrangemanget samlingsutställningen Klimatsalongen anordnas årligen utifrån ansökningsvillkoren. Föreningen väljer årligen organisationer att samarbeta med.

Föreningen har till ändamål att:

 • Främja projekt med konstnärligt och kulturellt uttryck i sammanhang där klimat- och miljöfrågor lyfts.
 • Skapa eller bidra till sammanhang för att lyfta tekniker, företeelser och bredda kunskap kring hållbart skapande och konstens roll i samhällets omställning.
 • Skapa eller bidra till sammanhang där målgrupper blandas i konst-, hållbarhets- och klimatfrågor.
 • Väcka lust till skapande, engagemang samt ett lustfyllt och ansvarsfullt deltagande i samhällsfrågor.

Allt med en ödmjuk öppensinnad attityd gentemot den komplexitet som råder i många frågor och människor och instansers olika förutsättningar till förändring och omställning.

Föreningen arrangerar konstutställningar, föreläsningar, arrangemang med dessa frågor i fokus.

Föreningen ämnar också på sikt upprätta en konstnärsbank i föreningen, som då kan fungera som en förmedling till företags, kommuners eller regioners

visualiseringsprojekt, använda konstnärsbanken för interna projekt i föreningen samt vid behov ev. stödja dessa konstnärers egna projekt.


§3​ . Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.


§4. Medlemskap

Till medlem kan antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser. Medlem är skyldig att betala av stämman fastställda medlemsavgifter, samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Tills vidare är det nödvändigt att en majoritet av medlemmarna är bosatta i Nyköpings kommun.

§4.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av stämman, dock högst 1000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer. Medlem som ej betalat medlemsavgift enligt sista påminnelsen anses ha lämnat föreningen.

Medlemmar i föreningen har rösträtt på stämma och medlemsmöten. Motioner inför stämma ska inlämnas 14 dagar före utsatt datum. 

§5. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande samt kassör i styrelsen.


§6. Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till stämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


§7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter och minst 1, högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av stämman för tid fram till slutet av nästa ordinarie stämma.


§8. Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


§9. Verksamhetsår
 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.


§10. Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie stämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


§11. Stadgeändring.

För att ändra föreningens stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett tillfälle är ordinarie stämma.


§12. Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.


§14. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

(§13 utgår)
§15 Tidpunkt och kallelse

Ordinarie länsstämma hålls före 15 maj. Dag och plats för stämma ska meddelas kretsar senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.


§16 Extra stämma

Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller styrelsen så beslutar, eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.


Stockholm
2020-01-21

 

 


KVALITETSPOLICY

FÖRENINGEN KLIMATSALONGENS VÄNNER

 

Alkohol och tobak
-Tobak
De volontärer, utställare och samarbetspartners under 18 år som arbetar med oss får inte bruka tobak. Om vi får reda på, misstänker eller ser att ungdomar under 18 år röker eller  snusar i samband med våra evenemang blir åtgärden att säga till denne att upphöra och hänvisa till svensk lagstiftning och vår kvalitetspolicy.

-Alkohol
Alkohol förekommer inte i föreningens ordinarie verksamhet.
Vid aktiviteter där alkohol kan förekomma är i vernissagesammanhang i föreningens namn och då gäller återhållsamhet.
De få tillfällen i föreningens regi då alkohol serveras sker det utan försäljning och endast till myndiga personer. Arrangemangsansvarig från föreningen på plats bär ansvaret för detta.


Narkotika

Narkotika i alla former är förbjudet enligt lag och även inom Nyköpings föreningsliv. Föreningen KlimatSalongens vänner stödjer inte narkotikaanvändning.
Får föreningen kännedom om att en deltagare eller ledare använder eller har använt narkotika kommer denne behöva lämna tillställningen och vi hänvisar till svensk lagstiftning och föreningens kvalitetspolicy.

 

Integration, mobbing och våld


-Integration/segregation

All form av rasistiska, sexistiska och andra kränkande eller förnedrande uttryck i ord, bild eller skrift är otillåtet i Nyköpings föreningsliv liksom i svensk lag. Alla människors lika värde är en av samhällets grundpelare.
Det finns alltid möjlighet att erbjudas plats i föreningen KlimatSalongens Vänner oavsett kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, etnicitet eller funktionshinder. Dock är föreningen ideell och politiskt obunden. Vi arbetar i riktning att föreningen ska bli öppen för alla.


-Mobbing och våld

Vi har nolltolerans för all form av kränkning, rasism och förnedrande uttryck i såväl konstnärlig, verbal eller skriftlig form på alla våra plattformar, arrangemang och forum.
Om vi ser eller uppmärksammar ett sådant beteende i eller i samband med våra arrangemang och plattformar blir denna person varnad en gång och om det händer igen blir denne avstängd från vidare medverkan i föreningens aktiviteter.   
Mobbing avser all kränkning av person eller grupp. Mobbing får inte förekomma inom Nyköpings Föreningsliv, på någon nivå. Den som känner sig kränkt bestämmer när gränsen är nådd. Föreningen arbetar aktivt för ett respektfullt bemötande.
Ingen typ av maktmissbruk eller härskartekniker får förekomma mot medlem i styrelsen eller någon av föreningens medlemmar. Om fysiskt våld, pennalism, psykiskt våld eller mobbing förekommer i föreningen kommer dessa personer kallas till samtal med styrelsen och vid behov tas extern hjälp i form av kurator. Uppstår våld på ett av Föreningen KlimatSalongens Vänners arrangemang rings polisen.


Tillänglighet
Arrangemang i Nyköping håller till på bland annat Gamla Residenset från 1723 där tillgängligheten är begränsad för rörelsehindrade och rullstolsburna. Vi finns dock alltid tillgängliga och behjälpliga för att underlätta framkomlighet där det är möjligt.
På de allra flesta andra arenor som föreningen ämnar tillgå så är ambitionen hög att de alltid skall vara tillgängliga för alla.
Vi arbetar i riktning att föreningen ska bli öppen för alla. Målgrupper arbetas på att ständigt breddas och vi har hög medvetenhet och ambition för mångfald i föreningen.


Vett, etikett, skadegörelse
Avser förhållningssätt mot andra vi möter i föreningens verksamhet, internt och externt. Respekt, ödmjukhet och förståelse är nyckelord. Att följa de ramar och regler som finns är en förutsättning för Föreningen KlimatSalongens Vänner.
I föreningen är ömsesidig respekt viktiga ledord och alla oavsett ålder, etnicitet, konstnärlig erfarenhet, utbildning eller annat skall behandlas med annat än respekt.
Om dessa regler inte följs kommer berörda personer upplysas om föreningens kvalitetspolicy kring respektfullt bemötande. Upptäcker vi eller misstänker att någon stjäl och vi inte kan lösa situationen själva inom föreningen så kontaktas polisen.

Vid skadegörelse – orsakad av våra medlemmar, publik, andra samarbetspartners tar föreningen i samråd med denne beslut om hur situationen skall lösas.
I samråd med arrangörer, samarbetspartners med bas i villkor och kontrakt för arrangemanget.

Skitsnack kommer inte tolereras utan styrelsen tar tag i situationen för att på fullaste allvar lösa den på bästa sätt. Eventuellt med extern hjälp.


Miljö och trafiksäkerhet

-Miljö
Det är allas ansvar att jobba för en hållbar framtid. Inom föreningslivet finns mycket vi kan göra för att se till att miljön tar så lite skada som möjligt av verksamheten. Och vi hoppas inspirera till kreativa sätt att om vår värna om djur och natur.
Vi ämnar alltid ge alla som besöker oss möjlighet att sopsortera. Vi samåker och har en ambition att alltid organiserar transporter för att skona miljön.
Till allra största del används vi miljövänliga produkter och kemikalier. Vi ämnar att alltid önska detta så långt det är möjligt av våra samarbetspartners och lokalvärdar.

-Trafiksäkerhet
Svensk lag säger bl a att alla ska bära säkerhetsbälte i bil och att man inte får överskrida tillåten hastighet. Vid uteaktiviteter i mörker, har alla personer relaterade till föreningen reflexer och/eller reflexvästar. Arrangemangsansvarig på plats från KlimatSalongens Vänner har ansvar för att detta efterlevs av volontärer och andra.


Övergripande frågor
Vår policy sprids till alla i föreningen via ett godkännande av kvalitetspolicyn vid tecknande av medlemskap. Kvalitetspolicyn finns tillgänglig på hemsidan KlimatSalongen.se
Uppdatering av Kvalitetspolicyn sker vid ordinarie stämma av styrelsen.
Om vi upptäcker eller misstänker att aktör vi engagerat är utanför ramen i något fall eller på något område tar vi upp det med ansvarig och omvärderar samarbetet med hänvisning till vår policy.

Föreningen KlimatSalongens Vänner,  Nyköping 2020-02-12

Linda Engström
Orförande i föreningen

MEDLEMSVILLKOR
Ideella föreningen Klimatsalongens vänner


Medlemsförmåner och villkor.

Du som medlem är värdefull för föreningen! Tillsammans gör vi skillnad, samarbetar och tar hjälp av varandra i projekt och idéprocesser. Föreningen kommer bli en källa till kunskap, ett stort kontaktnät i många samhällsskikt men främst inom hållbar verksamhet, konst, hantverksmässigt kunnande och klimatengagemang. 

Som medlem i föreningen:

• Stödjer du verksamheten och bidrar till arbetet att arrangera lokala och nationella evenemang.
• Hjälper du till att sprida kunskap om hållbart skapande och klimatfrågan.
• Bjuds du in att delta i årsmöte med möjlighet att påverka föreningens verksamhet.

Utöver det vill Föreningen KlimatSalongens Vänner
erbjuda sina medlemmar:

 • Nyhetsbrev om vad som händer i och kring föreningen
  • Stärka medlemmarnas verksamheter, ge info om utställningar, arrangemang mm.
  • Inbjudning till föredrag och temakvällar
  • Inbjudning till visningar av konstutställningar
  • Förmåner på vissa arrangemang.


PRISER MEDLEMSSKAP:
VUXEN från 18 år. Investering: 150 kr / år.
(Är du under 18 år och vill bli medlem, kontakta oss)

Om medlemskapet inte förnyas årligen genom inbetald medlemsavgift kommer medlemmen automatiskt tas bort ur föreningens medlemsregister.

Se även Stadgar och Kvalitetspolicy som gäller för ideella föreningen Klimatsalongens vänner.

Kontakt: info@klimatsalongen.se
Telefon: 0702484029 (Linda Engström)
info@klimatsalongen.se

Styrelse
Linda Engström, ordförande.
Helena Larsson, sekreterare
Mikaela Puranen, kassör
Annika Munter, justerare
Denise Ferreira, styrelseledamot

Välkommen som medlem!


Teckna medlemskap här inom kort